SPORTS

SPORTS Kamethi 2019-20

Sr. No. Name Mob. No.
1. Dr. Yogesh Chahar 9414777034
2. Dr. Prabhakar Dixit 9414512995
3. Sh. Shankar Lal 9950253115
4. Sh. Bhawani Shankar 8696218344

SPORTS Kamethi 2020-21

Sr. No. Name Mob. No.
1. Dr. Yogesh Chahar 9414777034
2. Dr. Prabhakar Dixit 9414512995
3. Sh. Shankar Lal 9950253115
4. Sh. Bhawani Shankar 8696218344