Management

  • Principal Secretary

    Sh Subir Kumar

  • Commissioner

    Sh. Pukhraj Sen

  • PRINCIPAL

    Prof Ravi Sharma